Simpozium. Məqalələr.

“Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda Beynəlxalq Simpozium öz işinə başlamışdır

ÇapE-poçt

“Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda Beynəlxalq Simpozium öz işinə başlamışdır

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: “Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni və elmi həyatında özünəməxsus rol oynayan Naxçıvanın hər daşı, hər qayası tarixin canlı şahididir”. Son 15 ildə Naxçıvanın tarixinin öyrənilməsinə, tədqiq edilməsinə xüsusi diqqət yetirilmiş, bu istiqamətdə mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
       Bu tədbirlərin davamı kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 2011-ci il iyunun 7-də “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda Beynəlxalq Simpoziumun keçirilməsi haqqında” Sərəncam imzalamış, iyul ayının 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində Sərəncamın icra vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı müşavirə keçirilmiş, simpoziuma yüksək səviyyədə hazırlıq işləri görülmüşdür.

ardını oxu

 

«Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan» mövzusunda keçirilən beynəlxalq simpoziumda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Taıbovun Ç I X I Ş I

ÇapE-poçt

 

«Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan» mövzusunda keçirilən beynəlxalq simpoziumda Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Taıbovun

Ç I X I Ş I


            Hörmətli simpozium iştirakçıları!

Bu gün Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında çox mühüm elmi və tarixi əhəmiyyət kəsb edən beynəlxalq tədbir öz işinə başlayır. «Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan» mövzusunda simpozium keçirilir.
 
Adından da göründüyü kimi, beynəlxalq simpozium yer üzünün tarixi taleyində həlledici rola malik olan bir məsələyə, daha dəqiq desək, bəşəri mövzuya həsr olunmuşdur. Simpoziumda Azərbaycanın və  xarici ölkələrin nüfuzlu elmi müəssisələrini təmsil edən nümayəndələrin,   habelə    Nuhşünas   və Naxçıvanşünas alimlərin, mütəxəs¬sis¬lərin iştirakı əsas verir deyək ki, beynəlxalq elmi forum uğurla keçəcək, qarşısına qoyduğu məqsədə çatacaqdır.

ardını oxu

 
 

Mehmet Işikli. Şərqi Anadolu Cənubi Qafqaz mədəni mühitində Ərzurum və Naxçıvan bölgələrinin yeri və önəmi.

ÇapE-poçt

 

MEHMET IŞIKLI

Doç. Dr. Mehmet IŞIKLI, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı,
ERZURUM. Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

 ERKEN TUNÇ ÇAĞINDA DOĞU ANADOLU GÜNEY KAFKASYA
KÜLTÜREL ÇERÇEVESİNDE ERZURUM VE NAHÇIVAN
BÖLGELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

 I.    Giriş
Antik Yakındoğu’nun kuzeyinde kalan dağlık kuşak aynı zamanda bu coğrafyanın en önemli kültür bölgelerinden birini oluşturmaktadır. Bölgede çalışan uzmanlarca bu büyük bölge, “Güney Kafkasya-Doğu Anadolu Kültür Bölgesi” olarak tanımlanmaktadır. (Resim.1) Büyük Mezopotamya Kültür Bölgesi’nin kuzey sınır topraklarını da oluşturan bu coğrafi ve ekolojik kuşak, jeolojiden etnik yapıya bir çok çeşitliliği bünyesinde barındırmaktadır.

ardını oxu

 
 

İbrahim Kazımbəyli. Naxçıvan və İrəvanın qədim əhalisi.

ÇapE-poçt

 

İBRAHİM KAZIMBƏYLİ
Naxçıvan Özəl Universiteti

 NAXÇIVAN VƏ İRƏVANIN QƏDİM ƏHALİSİ

 Naxçıvan və İrəvanın qədim əhalisi problemi, bütövlükdə Azərbaycanın qədim əhalisi mövzusunun tərkib hissəsidir. Azərbaycanın qədim əhalisi mövzusuna dair, hələlik kompleks və hərtərəfli araşdırmalar aparılmamış, ümumiləşdirici kitab və ya monoqrafiya çap edilməmişdir. Lakin mövzunun bu və ya digər məsələləri yeddicildlik Azərbaycan tarixinin birinci cildində əks olunmuşdur. Bu cild xronoloji cəhətdən ən qədimdən – e.ə.III əsrədək olan dövrü əhatə edir.

ardını oxu

 
 

Turgut Öcal. Mifoloji baxımdan Ağrı Dağı və Gəmiqaya.

ÇapE-poçt

 

TURGUT ÖCAL
Iğdır Üniversitesi Türk Dili Emekli Öğretim Görevlisi

 MİTOLOJİK YÖNDEN AĞRI DAĞI VE GEMİKAYA

 Konumuz her yönden mitlerle ilgilidir.  Mitler, birtakım değişiklerle günümüzde hala yaşamaya devam ederler.  Her toplumun kendi mitlerinden kalan geleneklerinin farklı olduğunu bilmeliyiz. Nitekim meddahlar da başlangıçta Kuran’daki kıssaları ve peygamberleri öven, onunla ilgili rivayetleri anlattıkları için “kıssahan ve meddah” adını almışlarıdır.  Bu da bize hikâyelerin bile mitolojilerden süzülerek geldiği inancını veriyor. 

ardını oxu

 
 

Səhifə 1 > 5-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə SİMPOZİUM Məqalələr
Yuxarı qayıt